Warunki ogólne i informacje o klientach

Warunki ogólne z informacjami dla klientów

Spis treści

 1. Zakres zastosowania
 2. Przedmiot umowy
 3. Zawarcie umowy
 4. Prawo do wycofania się z umowy
 5. Ceny i warunki płatności
 6. Dostarczanie oprogramowania
 7. Dostarczanie kluczy licencyjnych
 8. Przyznanie praw do użytkowania
 9. Obowiązki klienta w zakresie współpracy
 10. Odpowiedzialność za wady
 11. Odpowiedzialność
 12. Prawo właściwe
 13. Miejsce jurysdykcji
 14. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 15. Kodeks Postępowania

1) Zakres zastosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (dalej "OWH") Lizenzstar Ltd. (dalej "Przedsiębiorca"), mają zastosowanie do wszystkich umów o dostarczanie oprogramowania w formie cyfrowej, które konsument lub przedsiębiorca (dalej "Klient") zawiera z Przedsiębiorcą w odniesieniu do produktów programowych (dalej "Oprogramowanie") prezentowanych przez Przedsiębiorcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączaniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Niniejsze OWH mają zastosowanie odpowiednio do umów o dostarczenie kluczy licencyjnych, chyba że uzgodniono inaczej.

1.3 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani samozatrudnienia.

1.4 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, działa w ramach swojej działalności handlowej lub zawodowej na własny rachunek.

2) Przedmiot umowy

2.1 W przypadku umów o dostarczanie oprogramowania, przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia klientowi oferowanego przez siebie oprogramowania w formie cyfrowej wraz z przyznaniem określonych praw do korzystania z niego.

2.2 W przypadku umów o dostarczenie kluczy licencyjnych, przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia klucza licencyjnego w formie cyfrowej do korzystania z opisanego przez niego oprogramowania oraz do przyznania uzgodnionych w umowie praw do korzystania z danego oprogramowania.

2.3 Klient nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do oprogramowania. Kod źródłowy oprogramowania nie jest częścią dostarczonego oprogramowania.

2.4 Instalacja nie jest częścią umowy. W tym względzie przedsiębiorca odwołuje się do instrukcji instalacji. Dotyczy to także w szczególności środowiska sprzętowego i programowego, w którym oprogramowanie jest używane.

2.5 O ile opis produktu Przedsiębiorcy nie stanowi inaczej, Klient nie otrzymuje od Przedsiębiorcy indywidualnego wsparcia w zakresie aplikacji.

3) Zawarcie umowy

3.1 Oprogramowanie opisane w sklepie internetowym przedsiębiorcy nie stanowi wiążącej oferty ze strony przedsiębiorcy, lecz służy do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

3.2 Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany ze sklepem internetowym przedsiębiorcy. Po umieszczeniu wybranego oprogramowania w wirtualnym koszyku i przejściu przez proces elektronicznego zamawiania klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy na oprogramowanie znajdujące się w koszyku, klikając przycisk kończący proces zamawiania. Ponadto Klient może również złożyć Przedsiębiorcy ofertę telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub listownie.

3.3 Przedsiębiorca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 • wysyłając Klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub
 • poprzez dostarczenie klientowi zamówionego oprogramowania, lub
 • żądając od klienta zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeśli istnieje kilka z wyżej wymienionych możliwości, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedna z nich pojawi się jako pierwsza. Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna się w dniu następującym po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli Przedsiębiorca nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, będzie to uważane za odrzucenie oferty, w konsekwencji czego Klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

3.4 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności oferowana przez PayPal, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: "PayPal"), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z systemu PayPal - jeśli klient nie ma konta PayPal - z zastrzeżeniem Warunków płatności bez konta PayPal. Jeżeli Klient dokonuje płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, Przedsiębiorca już w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia oświadcza, że przyjmuje ofertę Klienta.

3.5 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Przedsiębiorcy, tekst umowy jest przechowywany przez Przedsiębiorcę po zawarciu umowy i przekazywany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Przedsiębiorca nie może udostępniać tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres. Jeżeli Klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Przedsiębiorcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Przedsiębiorcy i Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp poprzez swoje chronione hasłem konto użytkownika po podaniu odpowiednich danych do logowania.

3.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia poprzez internetowy formularz zamówienia Przedsiębiorcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznawaniu błędów we wprowadzaniu tekstu może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może poprawiać swoje wpisy w trakcie elektronicznego procesu składania zamówienia, używając zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

3.7 Przy zawieraniu umowy można posługiwać się wyłącznie językiem niemieckim.

3.8 Realizacja zamówień i kontakt z nimi odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznej obsługi zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail, który podał do realizacji zamówienia, jest poprawny, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez przedsiębiorcę mogły być na ten adres odbierane. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogą zostać dostarczone.

4) Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom z reguły przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odwołania znajdziesz w instrukcji odwołania Przedsiębiorcy.

5) Ceny i warunki płatności

5.1 Jeśli w opisie produktu Przedsiębiorcy nie zaznaczono inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od towarów i usług.

5.2 W przypadku płatności w krajach spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, za które Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Należą do nich na przykład koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany).

5.3 Informacje o opcjach płatności zostaną podane klientowi w sklepie internetowym przedsiębiorcy.

5.4 Jeśli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność staje się wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

6) Dostarczanie oprogramowania

6.1 Przedsiębiorca udostępnia oprogramowanie poprzez dostarczenie Klientowi cyfrowej kopii oprogramowania do pobrania przez Internet. W tym celu Przedsiębiorca przekaże Klientowi pocztą elektroniczną link, za pomocą którego Klient będzie mógł zainicjować pobranie kopii cyfrowej i zapisać ją w wybranym przez siebie miejscu przechowywania danych.

6.2 O dotrzymaniu terminów dostawy decyduje czas, w którym oprogramowanie zostało udostępnione w sieci, a Klient został o tym powiadomiony.

7) Dostarczanie kluczy licencyjnych

Klucze licencyjne są przekazywane klientowi w następujący sposób

- przez e-mail

8) Udzielanie praw do użytkowania

8.1 Warunki licencyjne danego producenta oprogramowania, do których przedsiębiorca wyraźnie odwołuje się w opisie produktu, mają zastosowanie do treści i zakresu danej licencji na oprogramowanie.

8.2 Dostarczony klucz licencyjny uprawnia klienta do korzystania z oprogramowania widocznego w opisie danego produktu w zakresie w nim opisanym. Do treści i zakresu odpowiedniej licencji na oprogramowanie mają zastosowanie warunki licencyjne danego producenta oprogramowania, do których przedsiębiorca wyraźnie odwołuje się w opisie produktu.

9) Obowiązki klienta w zakresie współpracy

9.1 Klient powinien zapoznać się z istotnymi cechami funkcjonalnymi oprogramowania i ponosi ryzyko, czy oprogramowanie odpowiada jego życzeniom i potrzebom. Wyłączną odpowiedzialnością klienta jest stworzenie funkcjonalnego środowiska sprzętowego i programowego dla oprogramowania, które jest odpowiednio zwymiarowane, uwzględniając także dodatkowe obciążenie spowodowane przez oprogramowanie.

9.2 Klient powinien przestrzegać instrukcji podanych przez Wykonawcę dotyczących instalacji i obsługi oprogramowania.

9.3 Przedsiębiorca zaleca, aby Klient podjął odpowiednie środki ostrożności na wypadek, gdyby oprogramowanie nie działało prawidłowo w całości lub w części (np. poprzez codzienne tworzenie kopii zapasowych danych, diagnozowanie usterek, regularne sprawdzanie wyników przetwarzania danych) oraz aby przed zainstalowaniem oprogramowania wykonał odpowiednią kopię zapasową swoich danych.

10) Odpowiedzialność za wady

O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, obowiązują postanowienia dotyczące ustawowej odpowiedzialności za wady. W przypadku odstępstw od tej zasady stosuje się następujące przepisy

10.1 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca,

 • przedsiębiorca ma wybór co do rodzaju późniejszego działania;
 • w przypadku nowego oprogramowania okres przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostarczenia oprogramowania;
 • w przypadku oprogramowania używanego prawa i roszczenia wynikające z wad są wyłączone;
 • termin przedawnienia nie biegnie na nowo, jeśli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie zrealizowana dostawa zastępcza.

10.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminów nie mają zastosowania do

 • do roszczeń o odszkodowanie i zwrot wydatków klienta,
 • w przypadku, gdy przedsiębiorca w sposób nieuczciwy zataił wadę,
 • dla wszelkich istniejących zobowiązań przedsiębiorcy do dostarczania aktualizacji.

10.3 Ponadto, w przypadku przedsiębiorców, ustawowe terminy przedawnienia dla wszelkich istniejących ustawowych praw regresu pozostają nienaruszone.

10.4 Jeśli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB), podlega on handlowemu obowiązkowi kontroli i zgłaszania wad zgodnie z § 377 Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB). Jeśli klient nie wypełni zobowiązań dotyczących powiadomienia, o których mowa w tym dokumencie, oprogramowanie zostanie uznane za zatwierdzone.

11) Odpowiedzialność

Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Klienta za wszelkie roszczenia umowne, quasi umowne i ustawowe, w tym roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, za szkody i zwrot wydatków w następujący sposób:

11.1 Wykonawca jest odpowiedzialny bez ograniczeń z jakiegokolwiek powodu prawnego za

 • w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania,
 • w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,
 • na podstawie przyrzeczenia gwarancji, o ile nic innego nie jest w tym względzie uregulowane,
 • na podstawie obowiązkowej odpowiedzialności, jak na przykład na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt.

11.2 Jeśli przedsiębiorca przez zaniedbanie naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z powyższym paragrafem. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, które umowa nakłada na Przedsiębiorcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których przestrzeganiu Klient może regularnie polegać.

11.3 We wszystkich innych kwestiach odpowiedzialność przedsiębiorcy jest wyłączona.

11.4 Powyższe postanowienia dotyczące odpowiedzialności mają zastosowanie również w odniesieniu do odpowiedzialności przedsiębiorcy za jego pomocników i przedstawicieli prawnych.

12) Prawo właściwe

Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest wyłączona przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

13) Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z tej umowy jest siedziba przedsiębiorcy. Jeśli klient ma swoją siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, miejsce siedziby przedsiębiorcy jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeśli umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach Przedsiębiorca będzie jednak w każdym przypadku uprawniony do powołania się na sąd w miejscu siedziby Klienta.

14) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

14.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna lub umów o świadczenie usług online z udziałem konsumenta.

14.2 Przedsiębiorca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.

15) Kodeks Postępowania

Przedsiębiorca podporządkował się następującemu kodeksowi postępowania:

 • Przedsiębiorca poddał się warunkom uczestnictwa w inicjatywie eHandlu "Uczciwość w handlu".
 • Przedsiębiorca poddał się wskazówkom dotyczącym "Opinii klientów Google".
Wyświetlony